Mehmet YAKIŞAN
İlçe Nüfus Müdürü
PERSONEL DURUMU:

Müdür : 1
VHKİ : 2


İlçe Nüfus Müdürlüğü Görev ve Yetkileri

Madde 22- İlçe Nüfus Müdürlüğü, İlçe Nüfus Müdürünün yönetiminde yeteri kadar şef ve memurdan oluşur.

İlçe Nüfus Müdürlüğünün Görevleri

Madde 23- İlçe Nüfus Müdürlüğünün görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Görev çevresi içerisinde nüfus ve vatandaşlık hizmetlerini mevzuat çerçevesinde düzgün bir biçimde yürütmek.
b) Nüfus olaylarına ilişkin tutanakların düzenlenmesi, yasalara uygun şekilde aile kütüklerine işlenmesi ve her yıl sonunda özel kütük haline getirilmesini sağlayarak muhafaza edilmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak.
c) Görev çevresindeki nüfus olaylarını izleyip kütüklere geçirilmesini sağlayıcı tedbirleri almak.
d) Nüfus olaylarına ait istatistikleri tutmak ve belirlenecek sürelerde il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğüne ve ilgili diğer kuruluşlara vermek.
e) Cezai kovuşturmayı gerektiren halleri ve mutlak butlanla malul olan ya da kanuni şekillere uyulmaksızın yapılmış evlilikleri o yer Cumhuriyet Savcılığına bildirmek.
f) Bu yönergede belirlenen esaslara göre kayıt örnekleri veya bilgi vermek.
g) Devletimizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeleri uygulamak.
h) İlçe Nüfus Müdürlüğünün denetimine ilişkin raporları değerlendirerek gerekli işlemleri mevzuata uygun biçimde zamanında yapmak.
i) Nüfus hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için halkla ilişkileri düzenlemek ve halkın bu hizmetlere katkısını sağlamak amacıyla gerekli işleri yapmak.
j) Nüfus cüzdanı ve uluslararası aile cüzdanı düzenleyip vermek.
k) Yasalarla verilen diğer görevleri yapmak.

İlçe Nüfus Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumluluğu

Madde 24- İlçe Nüfus Müdürünün görevleri aşağıda belirtilmiştir:
I-
a) Hizmetlerin yasalara uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
b) Aile kütüklerinin düzgün bir şekilde tutulmasını, güncelliğini ve muhafaza edilmesini sağlamak, tutanak ve dayanak belgelerini onaylamak.
c) Nüfus Müdürlüğünü temsilen mahkemelerde bulunmak veya yerine bir memuru görevlendirmek, resmi kurullara katılmak.
d) Askerlik yoklamalarında hazır bulunmak veya yerine bir memur görevlendirmek.
e) Memurlar arasında işbölümü yapmak, çalışmalarını izlemek ve denetlemek.
f) Denetim raporlarını değerlendirmek ve gereğini yapmak.
g) Kendisine bağlı personelin atanma ve yükselmelerine ilişkin tekliflerde bulunmak.
h) Yetkisi içindeki disiplin cezasını vermek, daha ağır cezalar ile taltif ve takdirname için teklifte bulunmak.
I) Nüfus ve vatandaşlık hizmetlerinde Kaymakamın danışmanlığını yapmak.
i) Verilen diğer görevleri yapmak.
II- İlçelerde İlçe İdare Şube Başkanı olan İlçe Nüfus Müdürü, biriminin genel idaresinden ve denetlenmesinden, nüfus, vatandaşlık ve evlenme işlerinin mevzuata uygun olarak düzenli bir şekilde yürütülmesinden, haberleşmelerin ve kendisine verilen görevlerin zamanında, verimli ve etkin bir biçimde yerine getirilmesinden ve nüfus kütüklerinin düzgün bir şekilde tutulup muhafaza edilmesinden, nüfus memurlarının her hangi bir sebeple vazife yapamadıkları veya görevi başında olmadıkları zamanlarda bunlara ait işlerin yapılmasından merkez ilçelerde İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürüne, diğer ilçelerde Kaymakama karşı sorumludur.


 
 

 İLÇEMİZDEN GÖRÜNTÜLER