Pasaport İşlemleri
Pasaport;Kanunla belirtilen yetkili makamlarca verilen ve hamiline bir ülkenin milli hudutlarından diğerlerine geçmeyi sağlayan belgedir.
Pasaport almak isteyen vatandaşlardan ve görevlilerden alacağı pasaport türüne göre bazı belgeler istenir. Tanzim edilecek pasaportları türlerine göre;
Normal(Umuma Mahsus, Lacivert)Pasaport,
Hususi(Yeşil) Pasaport,
Hizmet Pasaportu,
Diplomatik Pasaport
olmak üzere dört grupta toplayabiliriz.

Normal(Umuma Mahsus, Lacivert)Pasaport,
Bu pasaport İl Emniyet Müdürlüklerince ve dış temsilciliklerimizce verilmektedir.Bu türden pasaport almak veya temdit ettirmek için herhangi bir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne veya dış temsilciliklerimize başvurmak mümkündür. Ancak nüfusa kayıtlı olduğu İl'den başka bir yere müracaat edilmesi halinde tanzim süresi uzamaktadır.

Hususi(Yeşil) Pasaport,
Bu pasaport, yasama görevinde bulunan eski üyeler, eski bakanlar ile birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan ve bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan devlet memurları ve diğer kamu görevlilerine; diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir.
Bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanlara da bu nevi pasaport verilir.
Büyükşehir Belediye Başkanları ile İl ve İlçe Belediye Başkanlarına, görevleri süresince Hususi Damgalı Yeşil Pasaport verilir.
Hususi Damgalı Yeşil pasaport alabilecek durumda bulunanların eşlerine de aynı nevi pasaport verilir. Hususi Damgalı Yeşil Pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine başkası ile evlenmemiş ise aynı nevide pasaport verilmesi mümkündür.
Hususi Damgalı Pasaport alabilecek durumda bulunanların yanında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan kız çocukları ile yine yanında yaşayıp reşit bulunmayan erkek çocuklarına da Hususi Damgalı Pasaport verilir veya bunlar baba veya annelerinin pasaportlarının refakat hanesine kaydedilir. Refakat hanesine kayıtlı bulunanlar, pasaport sahibi ile seyahat etmedikleri takdirde bu pasaportu kullanamazlar. Hususi Damgalı Pasaportlar 4 yıl süreli olarak İl Emniyet Müdürlüğü'nce verilmektedir.

Hususi(Yeşil) Pasaport, Müracat Bilgileri:
Pasaport istek formu.
Çalışanlar, çalıştıkları kurumlardan,
Emekliler pasaport şubesinden alacaklar.
İlk defa pasaport alacak Emekliler,emekli oldukları kurumdan emekli olduğu tarihteki kadrosunu gösterir yazı,
Elinde pasaport olan ve meslek kısmında EMEKLİ yazıyor ise, Emekli tanıtma karnesinin aslı ve fotokopisi.
Nufus Cüzdanının Aslı ve fotokopisi
İlk defa pasaport alanlar için 4 adet cepheden yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf..
Pasaportunun süresini uzatanlar (Temdit ) için 3 adet vesikalık fotoğraf.
Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen Pasaport cüzdan bedeli. (Temditler ve süre uzatımı için alınmaz)
Daha önce herhangi bir pasaport alınmış ise getirilmesi
Reşit olmayan çocuklar için Noterden Muvafakatname.
Çocuklar ayrı pasaport alacak ise Anne-Baba her ikiside,
Çocuklar Anne pasaportuna refakat olacak ise Baba,
Çocuklar Baba pasaportuna refakat olacak ise Anne verecek.
Reşit olan kız çocukları için bağlı bulundukları Nüfus Müdürlüğünden Vukuatlı (Açıklayıcı) nüfus kayıt örneği.
Reşit olan kız çocukları için hak sahibinin huzurda pasaport şubede imzalayacağı tebligat.
Reşit olan kız çocukları için Sosyal Güvenlik Kurumlarından ( SSK,Emekli Sandığı ve Bağ-Kur ) kaydı bulunup bulunmadığna dair belge.
T.C. Kimlik Numarası
18 yaşını doldurmuş ( reşit ) kız çocukları ;
-Hak sahibi VEFAT etmiş ise,
-Gelir getiren her hangi bir işte çalışıyor ise,
-Sosyal Güvenlik Kurumlarından (SSK,Emekli Sandığı veya Bağ-Kur) birine kaydı bulunup maaş alıyor ise, ALAMAZLAR ve daha önceden Müdürlüğümüzden almış iseler kullanma hakları ortadan kalktığından Müdürlüğümüze teslimi gerekmektedir.

PASAPORT İSTEK FORMUNU DOLDURMA TALİMATI:
Form Daktilo veya tükenmez kalem ile okunaklı doldurulur.
Form ön yüzü Formu onaylayan yetkili tarafından imzalanır.(İmza örnekleri ilğili yerlere gönderilen personel tarafından imzalanır)(Çalışanlar için)
Fotoğraf son 6 ay içerisinde cepheden çekilmiş olmalıdır.
Fotoğraf üzerinde müracaatta bulunan personelin bağlı olduğu birim ve kurumun mühürü vurulur.(Çalışanlar için)
Nüfus kayıt bölümü doğru ve eksiksiz yazılmalıdır.
Talep sahibi kendisi imzalar. Ayrıca talep sahibinin Amiri imzalar ve mühürler.(çalışanlar için)
Çocuklar için olan bölüm çocuklar pasaport alacak ise doldurulur.
Görev ünvanı bölümü Türkçe ve İngilizce yazılır.
Kadro derecesi bölümüne hangi kadro derecede bulunuyor ise o yazılır. ÖRNEK: KADROSU 1(BİR)'dir.
1/4veya 3/1 ibaresi geçerli değildir. Kadrolar kesirli sayılar ile ifade edilmez.
Resmi yazı niteliğindeki pasaport talep formu üzerinde silinti ve kazıntı olmaz. Karalama yapıldığı taktirde yapan makam tarafından mühürlenir ve imzalanır.
3- Hizmet Pasaportu,
Bu pasaport, diplomatik veya hususi damgalı pasaport verilmesi mümkün olmayan kimselere, Hükümetçe, hususi idarelerce veya belediyelerce resmi vazife ile yurtdışına gönderildiklerinde veya yurtdışında vazifeye alındıklarında verilir.
Türkiye Cumhuriyetinin üyesi bulunduğu kuruluşlarda memur statüsünde çalışanlar ile Türk Hava Kurumu ve Türkiye Kızılay Cemiyetince görevlendirilenlere de aynı nevi Pasaport Emniyet Genel Müdürlüğü''nce verilmektedir

Hizmet Pasaportu, Müracat Bilgileri:
Bakanlık Onayı ve pasaport talep yazısı, üniversite mensuplarından YÖK yazısı,
Form dilekçe,
3 adet (4,5 X 6 ebadında) fotoğraf ( temditler için 2 adet),
Nüfus cüzdanı veya noterden tasdikli örneği,
Reşit olmayanların kanuni temsilcilerinin muvaffakatnamesi istenir.
4-Diplomatik Pasaport
Bu pasaport, Dışişleri Bakanlığı ile yabancı memleketlerde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik ve Elçilikleri tarafından verilir.
Diplomatik Pasaportlar, muvakkat görev veya seyahat için gidenlere görevlerinin veya seyahatlerinin mahiyetine göre, bir seyahate mahsus olmak üzere veya azami 2 yıl için, daimi görevle gidenlere de azami 4 yıl için geçerli olmak üzere verilip, icabında aynı müddetle 3 defa temdit olunur.
Diplomatik Pasaportlar; TBMM üyelerine, TBMM üyesi olmayan Bakanlara, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi,Uyuşmazlık Mahkemesi, Sayıştay, Genel Kurmay 1. ve 2. Başkanlarına, Cumhuriyet Başsavcısına, Orgenerallere, Oramirallere, eski Cumhurbaşkanlarına, Yasama Meclisleri eski Başkanlarına, eski Başbakanlara, Dışişleri eski Bakanlarına, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterine, Başbakanlık ve Bakanlık Müsteşarları ile Diyanet İşleri Başkanına, Büyükelçilik ünvanı taşıyan Başbakan Müşavirleri ile Başbakan Dışişleri Danışmanlarına, Dışişleri Bakanlığı Meslek Mensuplarına , Cumhurbaşkanlığı üst düzey görevlilerinden resmi bir görevle gönderilenlere, Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliklerinin nezdinde memur edilen müşavirlere, ateşelere ve muavinlerine, Hükümet adına ve Milletlerarası resmi müzakereler yapılması, mukavelenameler akdi için veya Milletlerarası toplantılar, kongre ve konferanslara katılmak üzere gönderilenlere ve yabancı devletler veya Milletlerarası teşekküller nezdinde daimi veya geçici görev yapmak üzere gönderilenlere siyasi kuryelere verilir.
Diplomatik Pasaport alabilecek durumda bulunan veya alan kimselerin sıfat veya vazifeleri devam ettiği müddetçe, eşlerine dahi Diplomatik Pasaport verilmesi veya bunların eşlerinin pasaportlarının refakat hanesine kaydedilmesi mümkündür.
Diplomatik Pasaport alan kimselerin sıfat ve vazifeleri devam ettiği müddetçe yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan kız çocuklarına ve yine yanlarında yaşayıp, reşit bulunmayan erkek çocuklarına dahi Diplomatik Pasaport verilir veya bunlar baba veya annelerinin pasaportlarının refakat hanesine kaydedilir.
Diplomatik Pasaportların refakat hanesine kayıtlı bulunanlar pasaport sahibi ile birlikte seyahat etmedikleri takdirde o pasaportu kullanamazlar.
Diplomatik Pasaportlarda, sahiplerine veya varsa refakat hanesine kayıtlı bulunanların birer adet fotoğraflarının pasaport üzerinde olması lazımdır.
Diplomatik Pasaportlar hiçbir harç veya resme tabi değildir.
 
 

 İLÇEMİZDEN GÖRÜNTÜLER