T.C.
GÜMÜŞOVA KAYMAKAMLIĞI
Gümüşova Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
 
ARAÇ SATIŞI İHALE İLANI
 
Gümüşova İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birlik Başkanlığına ait 1 Adet Binek Otomobilin Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği'nin 18. maddesine göre Açık İhale Usulü ile satışı yapılacaktır.
 
İHALE İLANI
 
 
 
1- Birliğin Adı     
:
Gümüşova Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
a) Adresi
:
Yeni Mah. Hürriyet Cad. No:166 – GÜMÜŞOVA/DÜZCE 
b) Telefon ve faks numarası
:
0 380 731 29 81        Faks: 0 380 731 41 00
c) Elektronik posta adresi (varsa)
:
-
2- İhalenin adı
:
Birliğimize ait 1 adet araç satış İhalesi
a) Niteliği, türü, miktarı
:
1 – 2013 model Toyota Avensis 1.6 Elegant Extra binek araç satışı
b) teslim [yeri/yerleri]
:
Gümüşova İlçesi
c) İhale konusu aracın teslim tarihi
 
:
 
İhale kararının tebliğ tarihinden itibaren 15 takvim günü içinde gerekli işlemler yapılarak teslim almak zorundadır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
:
Hükümet Konağı Kaymakamlık Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
:
25/07/2018 Çarşamba günü, saat: 11:00
4- İhaleye Katılma Şartları Ve İstenilen Belgeler:
 
  1. Gerçek kişiler:
1- İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış kanuni ikametgah belgesi.
2-Teklif edeceği bedelin %3 ünden az olmamak üzere Geçici Teminatın yatırıldığına dair belge.
3-Vekaleten İştirak ediliyorsa Noter Tasdikli Vekaletname aslı.
4- T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdan Aslı veya Tasdikli Fotokopisi.
5-İhale dökümanı satın alındığına dair belge.
  1. Tüzel kişiler:
1-Şirketin Kuruluş Statüsünü ve Son Yönetimini Gösteren  Ticaret  Sicil Gazetesi Aslı veya Onaylı sureti.
2- Teklif edeceği bedelin %3 ünden az olmamak üzere Geçici Teminatın yatırıldığına dair belge
3-Vekaleten iştirak ediliyorsa, Noter tasdikli vekaletname aslı.
4-Tüzel Kişilik adına ihaleye katılacaklardan, Tüzel Kişiliği temsilen yetkili olduğuna dair yetki  
    belgesini, ihale Komisyonuna ibraz ve teslim etmek mecburiyetindedir.
5-İhale dökümanı satın alındığına dair belge.
 
  1. Satış şartnameleri ve ekleri mesai saatleri içinde Gümüşova Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinden görülebilir. Müracaatla 100,00 TL’ye temin edilebilir.
  2. Satışı yapılacak aracın satış sonrası Trafiğe Uygunluk Belgesi ile piyasaya arz için alınması gereken belgeler ve izinler alıcıya aittir.
  3. Her türlü vergi, harç, vb. alıcısına aittir.
  4. İhaleye katılmak isteyen talipliler istenilen belgelerle birlikte, imzaladıkları idari şartnamenin bulunduğu dosyayı 25.07.2018 Çarşamba günü 11.00’a kadar Birliğimize teslim edecekler ve ihale saatinde ihale salonunda hazır bulunacaklardır.
  5. İhaleye katılacak olanlar, teklif edeceği bedelin  % 3'ünden az olmamak üzere geçici teminatlarını Birliğin, T.C. Ziraat Bankası Gümüşova Şubesinde bulunan 699 36 70 – 5002 nolu hesabına yatırmaları gerekmektedir.
  6. K.H.G.B. İhale Yönetmeliğinin 12. maddesinde yazılı kişiler gerek doğrudan gerekse dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.
  7.  İhale, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği Hükümlerine göre yapılacak olup, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 
                                                                                                                                                                18.07.2018
                                                                                                                                                        
Gümüşova Kaymakamlığı
Köylere Hizmet Götürme Birliği
                                                                                
 
 

 İLÇEMİZDEN GÖRÜNTÜLER